Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.

Ieder lid verbindt zich tot naleving van dit reglement.

Artikel 2.

Elk lid van de vereniging kan het huishoudelijk reglement inzien op de website.

Artikel 3. Doel.

De vereniging stelt zich ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen van het toerfietsen, in al zijn verschijningsvormen.

Artikel 4. Verkrijging lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt verkregen door:

 1. Aanmelding bij en toelating door het bestuur.
 2. Benoeming door de ledenvergadering.
 3. Door het bereiken van de leeftijd van 16 jaar door een aspirantlid. Het aspirantlidmaatschap wordt verkregen op de wijze als hiervoren onder a. omschreven.
 4. Het bestuur is bevoegd aanmeldingen tot lidmaatschap met opgave van redenen te weigeren. Hiertegen is echter beroep mogelijk, in welk geval de Algemene Vergadering (AV) alsnog tot toelating kan besluiten.
 5. Onverminderd het bepaalde in sub. d. van dit artikel zal zij mede een verantwoord gedrag in verenigingsverband in haar overwegingen betrekken.

Artikel 5. Leden.

De Tourclub kent leden:

 1. leden: zij die de leeftijd van tenminste 16 jaar hebben bereikt en als lid door het bestuur zijn toegelaten.
 2. aspirantleden: zij, die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt, maar minimaal 12 jaar zijn.
 3. ereleden: op voorstel van het bestuur kan de AV een persoon wegens zijn/haar bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat "erelid" verlenen. Het is niet noodzakelijk dat het te benoemen "erelid" lid is van de vereniging. Ook buitenstaanders kunnen dit predikaat krijgen.

Artikel 6. Beeindiging lidmaatschap.

Het lidmaatschap eindigt:

 1. Door opzegging, overlijden of royement.
 2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het bestuur tegen het einde van het boekjaar (31-12) met inachtname van de termijn van tenminste één maand (voor 1-12).

Royement kan, na een daartoe door het bestuur ingediend voorstel, worden uitgesproken door de AV op grond van overtredingen van de statuten, deze reglementen of bestuursbesluiten, waarvan de leden hebben kunnen kennis nemen. Royement kan terstond ingaan en zal door het bestuur schriftelijk worden aangezegd. Betrokkene kan binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit hiertegen in beroep gaan bij de AV.

Artikel 7.

 1. Elk lid, zonder onderscheid, is gehouden tijdens toertochten georganiseerd door de vereniging of gast-vereniging(en) de wettelijke verkeersregels alsmede aanwijzingen gegeven door bestuursleden en/of door hen aangestelde personen in acht te nemen; hij/zij zal zich te allen tijden gedragen zoals een goed burger betaamt.
 2. Leden die door hun rijgedrag en/of gezondheid de veiligheid van henzelf en/of van de overige leden in gevaar brengen kan deelname aan clubritten door het bestuur worden ontzegd.
 3. Leden die deelnemen aan door Tourclub Heeze georganiseerde toertochten zijn verplicht tot het dragen van het clubtenue en een helm. Bij niet nakoming hiervan kan het bestuur overgaan tot het geven van een waarschuwing en, na herhaling, tot schorsing.
 4. Ieder lid dat deelneemt aan hierboven omschreven toertochten is verplicht een NTFU ledenpas te kunnen overleggen.

Artikel 8.

Het bestuur wordt gekozen door de AV en bestaat uit 5 leden, t.w. een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en 2 leden.

Artikel 9.

 1. Het Bestuur kiest uit hun midden de verschillende functionarissen als bedoeld in artikel 8.
 2. De voorzitter is het hoofd van het bestuur en is o.a. belast met de leiding van de vergaderingen. Bij afwezigheid treedt de secretaris als zodanig op.
 3. De secretaris houdt de notulen van de vergaderingen bij en maakt aantekeningen van gebeurtenissen van de vereniging.Hij zal uitvoering geven aan de hem in artikel 2. opgelegde taak.
 4. De penningmeester zorgt voor het beheer van bank- en kasgelden en doet op de jaarvergadering rekening en verantwoording.
 5. De overige bestuursleden zijn de in lid b, c en d bedoelde functionarissen bij de uitvoering van hun taken behulpzaam.
 6. Het bestuur of de voorzitter, samen met één van de bestuursleden, vertegenwoordigen de vereniging.
 7. Bestuursleden hebben ook een coördinerende taak tussen bestuur en door het bestuur aan te wijzen commissies.

Artikel 10.

 1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn/haar voorganger in.
 2. Aftredende bestuursleden mogen worden herkozen.
 3. Op de uitnodiging voor de AV dient de bestuursverkiezing als agendapunt te worden vermeld. De kandidaatstelling door leden dient, ondersteund door minimaal 3 leden, 1 week voor de AV schriftelijk aan de secretaris te geschieden.

Artikel 11.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 andere bestuursleden dit wenselijk achten.

Artikel 12.

 1. Algemene vergaderingen (AV) worden tenminste tweemaal per verenigingsjaar gehouden en verder voor zover noodzakelijk is op initiatief van het bestuur.
 2. Buitengewone vergaderingen worden gehouden op schriftelijk verzoek van tenminste 1/10 der stemgerechtigde leden. In dergelijke gevallen is het bestuur verplicht binnen vier weken de verlangde vergadering te doen houden.
 3. Alle vergaderingen worden tenminste 14 dagen van tevoren uitgeschreven.

Artikel 13.

 1. Elke algemene vergadering is gerechtigd besluiten te nemen, of benoemingen te doen.
 2. Buitengewone vergaderingen zijn alleen dan rechtsgeldig indien deze zijn uitgeschreven overeenkomstig lid b. van artikel 12. en het volgens artikel 13.4.a. van de statuten vereiste quorum is bereikt.

Artikel 14.

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij elders in dit reglement of de statuten anders is vermeld.
 2. Aspirantleden hebben geen stemrecht. Personen met het predikaat "erelid" hebben alleen stemrecht indien zij lid zijn van de vereniging.

Artikel 15.

 1. Stemming over zaken geschiedt mondeling; over delicate zaken aangaande personen wordt schriftelijk gestemd.
 2. In geval van schriftelijk stemmen in de ledenvergadering zal de voorzitter twee zo mogelijk neutrale leden aanwijzen, welke twee op de gebruikelijke wijze de uitslag van de gehouden stemming zullen vaststellen
 3. Met goedkeuring van het bestuur, kan ook over zaken schriftelijk worden gestemd.
 4. Blanco en onleesbare stembriefjes zijn ongeldig.

Artikel 16.

 1. Bij staking van de stemmen over personen wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen weer dan.
 2. beslist het lot bij een voorstel tot benoeming
 3. wordt het voorstel verworpen bij een voorstel tot royement.
 4. Bij staking van stemmen in de ledenvergadering over een voorstel niet rakende personen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 5. Bij staking van stemmen in de bestuursvergadering beslist de voorzitter.

Artikel 17.

 1. Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen en ter behandeling in te dienen, mits deze door 5 andere stemgerechtigde leden worden ondersteund en deze niet strijdig zijn met enig artikel van de statuten en dit reglement.
 2. Bedoelde voorstellen moeten tenminste 21 dagen voor de vergadering bij het bestuur worden ingediend.
 3. Over voorstellen welke niet op de agenda zijn geplaatst kan niet worden gestemd.

Artikel 18.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

Artikel 19.

Voor ieder verenigingsjaar benoemt de algemene vergadering een kaskontrolecommissie aanwijzen, bestaande uit 2 leden en een plaatsvervangend lid (geen bestuursleden) welke commissie aan de algemene vergadering rapport van haar bevindingen zal uitbrengen.

Artikel 20.

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit: contributies, subsidies, giften en andere inkomsten.
 2. De contributies worden vastgesteld door de AV en zijn te voldoen op een door het bestuur te bepalen wijze en dienen te zijn voldaan vóór 1 februari.
 3. Inkomsten en uitgaven worden beheerd door de penningmeester.
 4. De penningmeester zal de kascontrolecommissie genoemd in artikel 19. van dit reglement inzage in de onder zijn beheer zijnde bescheiden verlenen, zo vaak de kascontrole- commissie dit noodzakelijk acht.

Artikel 21.

Bij ontbinding van de vereniging, tot stand gekomen volgens een wettig genomen besluit van de buitengewone vergadering, zal tevens de bestemming van een eventueel batig saldo worden bepaald.

Artikel 22.

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, of in geval dat enig artikel voor meerdere uitleg vatbaar is, beslist het bestuur.
 2. In gevallen waarin dit reglement tegenstrijdig zou zijn met enig artikel van de statuten, wordt de voorkeur gegeven aan de tekst van de statuten.

Artikel 23.

Alle besluiten genomen in een Algemene Vergadering welke geldigheid hebben voor de volgende jaren worden geacht deel uit te maken van dit reglement.

Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering, gehouden op 26 februari 2016.

BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.

download